In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Inschrijvingsvoorwaarden 1. De studieovereenkomst bestaat uit enerzijds de studiegids en anderzijds het aanmeldingsformulier met de daarop vermelde inschrijvingsvoorwaarden.

 2. Plaatsing voor enige studie vindt plaats naar volgorde van aanmelding, die zowel schriftelijk, als telefonisch kan geschieden.

 3. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier, dan wel door ontvangst door ABC Opleidingen van de volledig ingevulde en ondertekende antwoordkaart.

 4. Alle studies worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende deelname. ABC Opleidingen is niet verantwoordelijk voor het annuleren van een studie wegens onvoldoende deelname. Bij annulering worden reeds betaalde gelden ( c.q. onderwijsbijdragen ) onmiddellijk gerestitueerd.

 5. De studieovereenkomst treedt in werking op het moment dat de student(e) het bewijs van inschrijving van ABC Opleidingen heeft ontvangen.

 6. De student(e) ontvangt een kopie van het aanmeldingsformulier met op de achterzijde van dit aanmeldingsformulier de inschrijvingsvoorwaarden, zoals die tevens in de studiegids zijn vermeld.

 7. Studenten van ABC Opleidingen betalen geen inschrijfgeld.

 8. Bij betaling in termijnen zijn de maandelijkse termijnen verschuldigd op de eerste studieavond van de maand gedurende de duur van de studie.

 9. De betaling geschiedt via bank of girorekening, danwel contant.

 10. De student(e), die de eerste studieavond niet aanwezig is, zal per omgaande per post de factuur ontvangen, waarna betaling binnen 10 dagen dient te geschieden.

 11. De student(e), die het totale studiegeld ineens betaalt, dient tevens binnen 10 dagen na facturering dit bedrag op de te noemen rekening van ABC Opleidingen over te maken, danwel contant te betalen op de eerste studieavond.

 12. De incassokosten, als gevolg van het niet tijdig betalen c.q. te laat betalen, zullen verhaald worden op de student(e).

 13. Annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.

 14. Indien men annuleert voor de 15e van enige maand van de betreffende studie, is voor de opvolgende 3 maanden nog studiegeld verschuldigd. Indien men annuleert na de 15e van enige maand gedurende de studie, is nog 4 maanden studiegeld verschuldigd. Indien de werkgever zijn verplichtingen jegens ABC Opleidingen niet nakomt of zich daartoe niet bereid verklaart, is de student(e) bevoegd de overeenkomst voor eigen rekening voort te zetten.

 15. De studieovereenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de student(e). Reeds betaalde lesgelden worden aan de wettelijke erfgenamen terugbetaald, voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst. Indien een werkgever in deze voor een werknemer de studieovereenkomst is aangegaan, is deze overeenkomst van overeenkomstige toepassing. Restitutie van reeds betaalde lesgelden zal geschieden aan de werkgever.

 16. De studieovereenkomst eindigt bij totaalinschrijving als de studie langer dan 1 jaar wordt onderbroken zonder opgaaf van geaccordeerde omstandigheden.

 17. Het door ABC Opleidingen verstrekte en te gebruiken studiemateriaal, in de vorm van kopieën en/of syllabus, blijft eigendom van de student(e).

 18. Met inachtneming van de punten 13, 14, 15 en 16 van de inschrijvingsvoorwaarden van ABC Opleidingen eindigen de wederzijdse rechten en plichten, voortvloeiende uit de overeenkomst, zodra de overeenkomst is ontbonden. Reeds tevoren betaalde onderwijsbijdragen worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na de beëindiging van de studieovereenkomst.

 19. In gevallen, waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien, zal ABC Opleidingen overleg plegen met de student(e) alvorens een beslissing te nemen.

 20. Indien de student(e) op- of aanmerkingen heeft betreffende de studie, kan deze zich in eerste instantie wenden tot de leiding van ABC Opleidingen. ABC is lid van de NRTO en onderschrijft derhalve dus ook de gedragscodes en algemene leveringsvoorwaarden. Er bestaat tevens een klachtencommissie.
  (http://www.nrto.nl/kwaliteitslabels_en_keurmerken/)

 21. Indien een student(e) beroep wil aantekenen tegen een uitslag van een (intern) examen c.q. tentamen dient hij of zij een schrijven te richten aan de Voorzitter van het College van Beroep, Arkelstein 41, 3328 BB Dordrecht. Beroep kan slechts plaatsvinden als de kandidaat in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt en inzage heeft gehad in het gemaakte werk. Beroep aantekenen dient binnen een termijn van 4 weken na inzage te geschieden.