In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

ABC in het nieuws

Opleider aan het woord


BRON: Platform Praktijkopleidingen, Wolters/Noordhoff

KWALITEIT GAAT VOOR DE KWANTITEIT

In een tijd dat veel opleiders moeite hebben het hoofd boven water te houden, houdt J. Rotte, directeur van ABC Opleidingen in Dordrecht, vast aan zijn visie en strategie: "Ik ga voor hoge kwaliteit, van de organisatie, van de docent, van de lesplanning, en daar doe ik geen concessies aan." In dit artikel licht Rotte toe hoe hij dit aanpakt, en gaat hij in op ontwikkelingen in het cursorisch onderwijs, met name voor de financieel-administratieve opleidingen.

Op de dag dat de politieke aardverschuiving van de gemeenteraadsverkiezingen zich voltrekt, ook in Dordrecht, vertelt Rotte vol vuur over zijn instituut. In 1990 opgericht, en in de loop van de jaren negentig erkend en aangewezen door het ministerie van OCW, is ABC Opleidingen niet anders te typeren dan als een bijzonder instituut.. De instelling kent twee aparte poten: de hogeschool waarin de opleidingen AA en SPD zijn opgenomen, en het Onderwijsinstituut, waarin naast BKB, PDB en MBA ook opleidingen als PDL, NEMAS Middle Management en NIMA een plek hebben gekregen. Gedurende het gesprek blijkt dat veel van de voorbeelden die Rotte aanhaalt, terugslaan op de HBO opleiding SPD, de core business van ABC Opleidingen. Als opleider ziet hij zichzelf opereren binnen de driehoek van student, opleider en examenbureau, waarbij ook het lesmateriaal nog een rol speelt: "Examen, curriculum en lesmateriaal moeten precies op elkaar aansluiten, daarmee maak je het voor alle partijen, en dus ook voor de student, transparant."


CULTUUR
Binnen ABC Opleidingen is een intern kwaliteitszorgbeleid omschreven. Dit is typerend voor de zogenaamde ABC-cultuur. Rotte: "Het mag misschien wat traditioneel overkomen, maar een van de pijlers van ons succes is de focus op enerzijds de kwaliteit van docenten en anderzijds de maximaal mogelijke contacttijd van de verschillende modulen van de opleidingen. De docent is voor mij heel belangrijk. Hij of zij moet in de eerste plaats bekwaam en liefst ook bevoegd zijn, en ook bereid om heel gedegen, soms zelfs met krijt en bord, te werken aan het overbrengen van de stof. Van studenten wordt verwacht dat zij de lessen voorbereiden, maar de colleges zelf worden intensief gebruikt voor het oplossen, behandelen en uitwerken van vraagstukken en cases, en natuurlijk ook aan voorbereiding op het examen. Elke collegeavond dient een toegevoegde waarde te hebben en daarbij is o.a. examentraining een substantieel deel van alle lesplanningen."

VOELING MET DE LESPRAKTIJK
Daarbij heeft Rotte een belangrijke doelstelling, nl. dat het slagingspercentage op minimaal het landelijke niveau moet liggen. Een ambitieus doel, maar de geschiedenis leert dat dit vrijwel steeds lukt. En het geheim ligt volgens Rotte in hun aanpak: contactintensief onderwijs, de hoge kwaliteit van de ruim 15 docenten en een transparante organisatie met bijbehorende lesplanning: "vaste docenten, vaste tijden, vaste lokalen". Rotte: "En daarbij zijn de lijnen uitermate kort: tussen student en docent, tussen docent en directie, maar ook tussen student en directie. Ik ben dan ook altijd aanwezig op het instituut, opdat als er zaken spelen of vragen zijn deze zo snel mogelijk opgelost of beantwoord kunnen worden. Als directeur wil ik daarnaast voeling houden met de lespraktijk, en daarom geef ik ook nog steeds les."

CONCURRENTIE
Op de vraag wie Rotte als zijn belangrijkste concurrenten ziet, is het verrassende antwoord: "Het ABC heeft eigenlijk qua werkwijze geen concurrentie. Natuurlijk heb ik te maken met grotere landelijke opleiders en met de schriftelijke opleiders die o.a. op prijs concurreren, maar door de mond-tot-mondreclame en het netwerk van goede docenten, alsmede door de regionale werking opereert ABC Opleidingen naar tevredenheid. We hoeven ook niet per se te groeien, en zeker niet als dat ten koste gaat van de kwaliteit. Kwantiteit als gevolg van kwaliteit is vanzelfsprekend welkom, maar als ik er geen (extra) goede docenten bij kan vinden, dan gaat dat ook niet door." In een markt waar fusies en overnames regelmatig spelen stelt Rotte: " Samenwerken of fuseren met een andere instelling kan wel, maar alleen als ze volgens dezelfde kwaliteitsstandaarden werken en de samenwerking voor de gehele organisatie differentiële voordelen oplevert." Een belangrijke kwaliteitstoets doorstond ABC bij de afgelopen (pilot) accreditatieronde, maar in 2008 komt de volgende ronde, waarop Rotte zich nu al weer aan het voorbereiden is.

MARKTONTWIKKELINGEN
In de loop der jaren heeft ook Rotte gesignaleerd dat de belangstelling voor diverse opleidingen zoals MBA en SPD sterk is teruggelopen. Vanuit het examenbureau, De Associatie, is daar inmiddels al veel onderzoek naar gedaan, en er liggen diverse voorstellen om het tij te keren. Rotte daarover: "Ik ben zeker voorstander van de gedachte om de stof te verdelen in 80% kernstof en 20% randstof. Voorts kan ik me ook vinden in de plannen voor Associate Degrees, de zgn. verkorte opleidingen, als dit maar niet ten koste gaat van het nu aanwezige opleidingsaanbod. En tot slot moet alles in het teken staan van het optimaliseren van de studeerbaarheid, daar is nog veel te winnen." Er moet volgens Rotte wel wat gebeuren, al is het maar om de concurrentie met het bekostigde onderwijs aan te kunnen blijven gaan: "Maar we maken het onszelf soms ook wel erg moeilijk als bij het accreditatieonderzoek wordt gesteld dat de HBO SPD-opleiding zich op minstens HBO-niveau bevindt. Wat mij betreft laten we de term 'minstens' vervallen, want het HBO SPD-niveau is al hoog genoeg. En eerlijk gezegd, als ik het eindniveau van een SPD-er leg naast dat van iemand die HEAO-BE gedaan heeft, dan is het eindniveau op met name de significante vakken van die SPD-er toch echt hoger. Misschien moeten we dat wel veel meer naar buiten brengen. Minder gericht op allerlei projecten en competenties, maar wel gedegen en met adequate kennis. En zeker met de versterkte aandacht voor de afstudeerscriptie en het vak communicatieve en sociale vaardigheden, ontloopt de SPD-opleiding ook op dat gebied het reguliere HBO nauwelijks meer."

ONDERNEMER
Het mag duidelijk zijn: Rotte volgt de ontwikkelingen op de voet. Hij is actief in allerlei commissies, maar maakt vervolgens als ondernemer zijn eigen keuzes: "Natuurlijk spelen we met ABC Opleidingen in op trends in de markt, maar de ervaring leert dat het vaak beter is te wachten tot een en ander wat meer uitgekristalliseerd is. In die zin ben ik geen 'innovator/early adaptor', en dat komt weer omdat ik als ik iets in de markt zet, het meteen ook goed moet zijn. Dit impliceert dat de nieuwe opleiding moet voldoen aan kwaliteitseisen en daardoor zijn maatschappelijke relevantie bewijst." Deze aanpak legt hem geen windeieren, want zijn instituut draait goed, en als persoon staat hij bij collega's en examenbureau ook bekend als integer en betrouwbaar. Bij De Associatie is deze opleider dan ook zeker geen onbekende. Rotte wil nu eenmaal zijn doelstelling van slagingspercentages halen, en daarbij gaat hij ook echt voor de kandidaat tot het uiterste om uit te zoeken wat er mogelijk aan de hand is. Dat doet hij met zijn docenten door studenten regelmatig te laten evalueren, maar als er een incident is ook door precies na te gaan waar het aan ligt: aan de docent, de lesplanning, aan het examen zelf: "Alles gericht op het optimaliseren van kwaliteit, transparantie en duidelijkheid", aldus Rotte. J. Rotte is daarmee weliswaar een ondernemer pur sang, maar dan wel een zeer betrokken ondernemer, die zijn mensen (studenten en docenten) centraal stelt.